การเตรียมตัวที่จะเปิดธุรกิจร้านสถานคลินิกเสริมความงาม

คลินิกเสริมความงามการเตรียมตัวที่จะเปิดธุรกิจร้านสถานเสริมความงาม เราต้องเกี่ยวข้องกับภาษี ดังนี้ การซื้อสินค้า วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการประกอบธุรกิจ • ภาษีมูลค่าเพิ่ม  คลินิกเสริมความงาม. > เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะจด ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจด ทะเบียนหรือไม่ เราจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขายโดยผู้ขายจะ ออกใบกำกับภาษีให้ ซึ่งเราต้องจัดเก็บไว้เพื่อ ใช้สำหรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละ เดือน…